Grupa Santander Bank Polska po III kwartałach 2020 r.

2020-10-29 | 13:00

W III kwartale zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska wyniósł 480 mln zł i wzrósł o 57% w stosunku do 2Q. Narastająco po III kwartałach 2020 roku zysk należny był niższy o 41% r/r i wyniósł 956 mln zł, a  w ujęciu porównywalnym zmniejszył się o 18,2% r/r.

Koncentrujemy się na zapewnieniu naszym klientom niezbędnych w pandemii rozwiązań, wspierających ich finanse. Systematycznie poszerzamy usługi online, zachęcając przede wszystkim do takiego bankowania. Utrzymujemy pracę zdalną, aby chronić pracowników – tę formę pracy świadczy obecnie ok. 60% osób, w oddziałach stosujemy liczne środki ochrony, aby minimalizować ryzyko. Ponadto w wynikach Grupy widać wpływ sytuacji rynkowej, ale też wyraźną poprawę w trzecim kwartale. Nadal utrzymujemy nasze koszty pod kontrolą. Ściśle monitorujemy ryzyko kredytowe

- mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Wyniki po III kw. 2020 roku:

Dochody ogółem – w III kwartale wyniosły 6,5 mld zł, i zmniejszyły się o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W III kwartale br. dochody wyniosły 2,1 mld i  w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,5%.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4,5 mld zł i zmniejszył się o 9% r/r, głównie pod wpływem obniżenia stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii koronawirusa w 2020 roku. W samym III kw. wynik odsetkowy wyniósł 1,38 mld zł.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,6 mld zł i był na podobnym poziomie r/r. W samym III kw. wyniósł 552,7 mld i w porównaniu do II kw. wzrósł o 12%.

Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,2 mld zł i zmniejszyły się o 2% r/r. Koszty pracownicze zmniejszyły się o 16% r/r, a koszty administracyjne o 1% r/r. Koszty operacyjne ogółem wyniosły 930 mln zł w III kw. 2020 i spadły w porównaniu z II kw. o 3,5% (w II kw. 2020 wynosiły 964 mln zł).

Obciążenia podatkowe Grupy w I-III kw. 2020 roku wyniosły łącznie 948 mln zł, z czego 449 mln zł to podatek bankowy, a 499 mln podatek dochodowy. W I-III kw. 2020 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 1 306 mln zł wobec 956 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Kwota tego obciążenia zawiera utworzenie dodatkowego odpisu w wys. 151,3 mln zł na oczekiwane straty kredytowe związane z pandemią COVID-19. W samym III kw. rezerwy wyniosły 359 mln i były niższe niż w II kw. (481 mln zł) 

Kapitały

Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie 18,70%% (16,14% na 30 września 2019 r.) oraz Tier1 16,76,% (14,31% na 30 września 2019 r.) zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci

Na 30 września 2020 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148 183,6 mln zł i  w porównaniu z końcem 2019 r. utrzymały się na stabilnym poziomie. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 1,1%, osiągając 81 778,8 mln zł. Największą składową tej pozycji były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 2,6% do kwoty 52 518,5 mln zł. Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 2,9% do 56 737,3 mln zł.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6,5% i na koniec września wyniosły 166 726,4 mln zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 4,9% r/r, a biznesowe o 8,9% r/r.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 14,5 mld zł i spadła o 10,9% w ciągu roku, ale w skali kwartału wzrosła o 11,3%.

Transformacja cyfrowa

Zwiększa się transakcyjność w kanałach zdalnych – w mobile i internecie wzrosła o 13% w stosunku do IQ. Sprzedaż kredytu gotówkowego przez kanały zdalne sukcesywnie rośnie i  w III kwartale 2020 r. osiągnęła 45%. Bank rozwija także otwartą bankowość Santander Open – w III kw. udostępnił usługę inicjowania płatności z wybranych banków. W dalszym ciągu upraszcza i cyfryzuje produkty i procesy.

Linie biznesowe

Koncentracja na rozwiązaniach dla klientów w sytuacji pandemii. 16% udział w wypłaconych subwencjach PFR. Umowy leasingowe z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Bankowość detaliczna III kwartał 2020 r.:

 • 3,95 mln kont osobistych w złotych (+5% r/r);
 • 2,13 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+30% r/r);
 • 2,7 mln (+10% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,8 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 32 mln transakcji w bankowości mobilnej w Q3’2020 (+67% vs. Q3’2019);
 • Wzrosty portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe 7% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 5% r/r;
 • 74 oddziały w Nowym Modelu Dystrybucji – łącznie zmodernizowane 133 placówki;
 • Work/Café w Gdańsku – druga multifunkcjonalna placówka;
 • Strefa Santander - wyspa akwizycyjna w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy;

MŚP III kwartał 2020 r.:

 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 3% r/r do poziomu 15,1 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 49% r/r do poziomu 21,7 mld;
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela pracującego o 13% do poziomu 5,33 mld;
 • Wzrost sprzedaży terminali POS o 16% r/r (2,1 tys. sprzedanych POS w Q3’2020);
 • Około 24,8 tys. użytkowników eKsięgowości;

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna III kwartał 2020 r.:

 • Dalszy wzrost wartości depozytów terminowych pod wpływem zwiększonej płynności na rynku, wzrost udziału depozytów bieżących spowodowany obniżeniem stóp procentowych;
 • Utrzymujący się relatywnie niski poziom wykorzystania linii kredytowych w III kwartale, widoczny wzrost wykorzystania limitów factoringowych; 
 • Stabilizacja wolumenów transakcyjnych w ujęciu wartościowym, przy wyraźnym wzroście liczby wykonywanych transakcji w niektórych sektorach gospodarki;
 • Silny wzrost sprzedaży produktów kredytowych w III kw., szczególnie w leasingu oraz produktach Trade Finance;
 • wdrożenie CRM opartego o chmurę. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych na świecie systemów - Salesforce CRM.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna III kwartał 2020 r.:

 • 122% wzrost przychodów segmentu r/r związanych z transakcjami na rynkach finansowych; 
 • 67% wzrost przychodów segmentu r/r związanych z emisją i skupem akcji;
 • 45% wzrost przychodów segmentu r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką i płynnością;
 • 32% wzrost przychodów segmentu r/r z doradztwa w fuzjach i przejęciach;
 • Przygotowanie największego w historii debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki z branży eCommerce;
 • Praca nad 2 największym w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wezwaniem na spółkę z branży telekomunikacyjnej;
 • Udział w konsorcjum banków finansujących jedną z największych farm wiatrowych w Polsce;
 • Udział w refinansowaniu jednej z największych spółek w Europie Środkowo-Wschodniej.

Leasing III kwartał 2020 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 3,74mld zł;
 • Wartość portfela leasingowego osiągnęła 10,24mld zł, co oznacza wzrost +10% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości; 
 • Wzrost dochodu wyniósł +10% r/r i osiągnął poziom 169,6mln zł;
 • Umowa Operacyjna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla firm z województwa pomorskiego.

Faktoring III kwartał 2020 r.:

 • Obroty wyniosły 21,4 mld zł;
 • Portfel kredytów spadł o -2% r/r i osiągnął poziom 5,2 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10,3%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 23% udziałem w rynku, wzrost +6% r/r;
 • Sprzedaż na koniec 3 kwartału wyniosła 1,14 mld zł;
 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych.
 • Rozwój bankowości internetowej Moja Firma. Częścią tej usługi jest eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, klientów Banku. Finansowanie zgłoszonych faktur jest dostępne online i jest prowadzone we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

Santander Consumer Bank III kw. 2020 r.:

 • Należności kredytowe netto 16,1 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9,9 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,6 mld;
 • Zysk netto 265 mln zł.
Tagi: Santander Bank Polska Michał Gajewski
Oceń artykuł:

Źródło: Santander Bank

Zobacz także

Grupa Santander Bank Polska po III kwartałach 2020 r.

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.