Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2022 r.

2022-11-22 | 09:04

W 3. kwartale 2022 r. wyniki Grupy Agora były pod presją pogarszających się warunków makroekonomicznych oraz rosnących kosztów operacyjnych. Grupa utrzymała jednak dotychczasowy poziom przychodów, przede wszystkim dzięki odbudowie wpływów z działalności kinowej. Zwiększyły się przychody segmentów Prasa i Reklama Zewnętrzna, rosły też cyfrowe wpływy Grupy ze sprzedaży treści – z subskrypcji Wyborcza.pl i TOK FM Premium.

Całkowite przychody Grupy Agora w 3. kwartale 2022 r. wyniosły 267,2 mln zł i były nieznacznie wyższe w stosunku do tych odnotowanych w okresie lipiec - wrzesień 2021 r. Największy wpływ na ich poziom miało zwiększenie wartości sprzedaży w działalności kinowej. Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o ponad 4% do 47,9 mln zł, a ze sprzedaży barowej o przeszło 5% do 27,3 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano ponad 2,4 mln biletów – to poziom analogiczny do 3. kwartału 2021 r. Łączna liczba wejściówek sprzedanych w polskich kinach w omawianym okresie 2022 r. wyniosła niemal 11,3 mln, co oznacza wzrost o blisko 11% r/r1. Oprócz tego zwiększyły się przychody Grupy z działalności gastronomicznej z uwagi na wyższe wpływy z działalności spółki Step Inside, która obecnie prowadzi 12 restauracji pod marką Pasibus, a także wpływy z działalności filmowej. Sukcesem frekwencyjnym okazała się produkcja własna spółki NEXT FILM - film Johnny o przyjaźni ks. Jana Kaczkowskiego z Patrykiem Galewskim w reżyserii Daniela Jaroszka, który miał premierę we wrześniu 2022 r. i zgromadził już w kinach ponad 900 tys. widzów2. Wyższe były też przychody z pozostałej sprzedaży, głównie z uwagi na zwiększenie wpływów z działalności poligraficznej. Wzrost w tych kategoriach został jednak zniwelowany przez niższe wpływy reklamowe i ze sprzedaży wydawnictw.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o niemal 5% do 119,9 mln zł. Wpływy te skurczyły się najbardziej w segmencie Internet, za sprawą niższych przychodów ze sprzedaży usług reklamowych przez spółkę Yieldbird. Zmniejszyły się też wpływy z reklamy radiowej w segmencie Radio. Wzrost wydatków reklamowych odnotowały natomiast kina i Reklama Zewnętrzna, zaś wpływy z reklam Prasy ukształtowały się na poziomie ubiegłorocznym. Udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora ze sprzedaży reklam wyniósł blisko 41%. Z kolei wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw zmniejszyła się o niemal 7% do 32,1 mln zł. Głównym powodem tego spadku były niższe wpływy Wydawnictwa Agora i ze sprzedaży wydań tradycyjnych Gazety Wyborczej, przy czym przychody z prenumeraty cyfrowej dziennika wzrosły o niecałe 5%. Liczba aktywnych subskrypcji Wyborcza.pl na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 293,9 tys. - więcej o 12% niż w ub.r. Udział wpływów cyfrowych w całkowitych przychodach ze sprzedaży wydawnictw Grupy stanowił przeszło 43%. Grupa Agora oprócz sprzedaży wydawnictw oferuje w formie cyfrowej także inne treści, m.in. podcasty, a cała cyfrowa sprzedaż treści rośnie – w okresie lipiec - wrzesień 2022 r. jej udział stanowił już niemal 45%. Liczba subskrypcji TOK FM Premium na koniec 3. kwartału br. wzrosła do 28,6 tys., czyli o ponad 14% w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Co istotne, z końcem października sprzedaż dostępów TOK FM Premium przekroczyła już poziom 30 tys.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w 3. kwartale 2022 r. stanowiły 267,1 mln zł. Ich wzrost o niecałe 5% miał związek głównie z warunkami rynkowymi, związanymi z ogólnymi podwyżkami cen, inflacją i presją płacową. Wydatki operacyjne były wyższe we wszystkich segmentach poza Internetem, najbardziej rosnąc w działalności prasowej. Tradycyjnie największą pozycję stanowiły koszty usług obcych, zaś największy wzrost odnotowany został w pozycji nakłady na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, które zwiększyły się we wszystkich obszarach. Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora na koniec września 2022 r. wyniosło 2 360 etatów i było wyższe o 57 etatów r/r. Pozostałe wydatki Grupy wzrosły, jedynie koszty reprezentacji i reklamy pozostały na poziomie sprzed roku.

Warto zauważyć, że w 3. kwartale 2022 r. pozytywny wpływ na poziom kosztów operacyjnych netto Grupy Agora miało umorzenie części pożyczki PFR w spółce Helios, negatywny zaś - wypłata jednorazowego dodatku dla pracowników i współpracowników Grupy w związku z wysoką inflacją. Łącznie zdarzenia te obniżyły koszty o 11,0 mln zł. W 2021 r. liczba zdarzeń o charakterze jednorazowym miała mniejszą skalę3.

Ostatecznie w okresie lipiec - wrzesień 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 40,3 mln zł, a zysk EBIT Grupy wyniósł 0,1 mln zł - oba wskaźniki były jednak niższe niż przed rokiem4. Strata netto Grupy stanowiła 24,5 mln zł, natomiast strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 23,5 mln zł.

Według szacunków Agory w 3. kwartale 2022 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła około 2,45 mld zł i wzrosła o 4% r/r. Po przeprowadzonej analizie dostępnych danych i obserwacji trendów rynkowych spółka postanowiła utrzymać swoje szacunki dynamiki wydatków na reklamę w Polsce w całym 2022 r. na niezmienionym poziomie około 3%-6%. Dodatkowo, spółka zdecydowała się podnieść swoje oczekiwania co do całorocznego tempa wzrostu wartości wydatków reklamowych na rynku reklamy zewnętrznej - ze względu na istotnie szybszą niż szacowana dynamikę ich odbudowy w 1. połowie oraz w 3. kwartale 2022 r. Obecnie Agora spodziewa się, że w 2022 r. może on kształtować się na poziomie 25%-30%, m.in. z uwagi na wydarzenia sportowe odbywające się w końcówce roku, które tradycyjnie powodują większą aktywność reklamodawców na nośnikach reklamy zewnętrznej.
 
Dbając o wszystkie swoje biznesy, Grupa Agora analizuje ich obecną kondycję z uwzględnieniem oczekiwanej sytuacji na danym rynku, jak i planów rozwojowych. Pod koniec października 2022 r. zarząd spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie działań restrukturyzacyjnych w Agorze S.A., w tym przeprowadzenie zwolnień grupowych przede wszystkim w segmencie Prasa. Dodatkowo, 14 listopada zarząd Helios S.A. podjął decyzję o zmianach strukturalnych i organizacyjnych w firmie oraz o zmniejszeniu zatrudnienia. Planowane działania restrukturyzacyjne są reakcją na warunki makroekonomiczne oraz rosnące obciążenia finansowe, a jednocześnie mają przygotować organizację na nadchodzące miesiące. Oprócz tego wszystkie obszary Grupy działają w ścisłej dyscyplinie kosztowej, równolegle realizując liczne inicjatywy zmierzające do niwelowania wpływu skokowego wzrostu kosztów na ich wyniki.


Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 3. kw. 2022 r.

Przypisy:
1 Frekwencja w kinach - dane szacunkowe Helios S.A., sporządzane w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych oraz w oparciu o wyniki filmów dystrybutora UIP uzyskanych w sieciach multipleksów.
2 Johnny – frekwencja do połowy listopada 2022 r., dane własne spółki.
3 W 3. kwartale 2021 r. pozytywny wpływ na koszty miało umorzenie części preferencyjnej pożyczki PFR w wysokości 3,1 mln zł w segmencie Film i Książka, negatywny zaś odpis na należności jednego z kontrahentów segmentu Prasa w wysokości 1,4 mln zł.
4 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 w 3. kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 17,0 mln zł i stratę na poziomie EBIT na poziomie 6,0 mln zł.

Tagi: Grupa Agora Helios S.A. Podsumowania i wyniki finansowe
Oceń artykuł:

Źródło: Agora

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2022 r.

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.