Regulamin

Regulamin Portalu Internetowego Galeriehandlowe.pl dla Użytkowników i Klientów korzystających z jego usług

I. WSTĘP

1. Portal Internetowy Galeriehandlowe.pl, zwany dalej Portalem udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę cywilną CentraNet, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wronczyńskiej 10 (60-102 Poznań), NIP 779-229-41-26, REGON 300383836 i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownicy mają możliwość korzystania z zawartości Portalu i jego usług, a także usług innych Podmiotów,  poprzez stosowne połączenia do stron internetowych tych Podmiotów i ich promocji w obrębie Portalu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty związane ze świadczeniem danej Usługi lub udostępnianie określanych informacji, a Portal nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem zewnętrznym. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Podmioty zewnętrzne określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z tymi Podmiotami.

3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Galeriehandlowe.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Z wyłączeniem Usług określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Portalu Galeriehandlowe.pl.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Galeriehandlowe.pl, w szczególności z Usług dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

Portal Internetowy Galeriehandlowe.pl – zwany dalej Portalem to internetowy serwis informacyjny, udostępniający treści za pośrednictwem sieci Internet, będący własnością spółki cywilnej CentraNet, dostępny pod adresem www.galeriehandlowe.pl lub pod innymi adresami, do którego prawa przysługują CentraNet s.c.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług w nim dostępnych

Klient - każdy Podmiot zewnętrzny lub Użytkownik, współpracujący z Portalem na zasadach odpłatnych, określonych w odrębnych umowach o współpracy

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Portal na rzecz Użytkowników, dostępne w Portalu Galeriehandlowe.pl, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub jego Klientów
b) korzystanie z informacji zawartych na łamach Portalu
c) korzystanie z funkcjonalności i usług udostępnianych Użytkownikom przez Portal
d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet udostępnianych przez Portal

Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA

1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych.

b) zamieszczać komentarze i wpisy, w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez CentraNet usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy

c) korzystać z wyszukiwarek, map itp.

d) korzystać z kont Użytkownika dostępnych po dokonaniu rejestracji w Portalu

e) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy z Podmiotami zewnętrznymi ogłaszającymi się w Portalu

f) korzystać z funkcjonalności pozwalających na ekspozycje poglądów osoby Użytkownika, w szczególności w ramach komentarzy, czatów, ocen itp.

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Galeriehandlowe.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi o których mowa w Rozdziale I pkt.5 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Galeriehandlowe.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Portal zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Galeriehandlowe.pl prosimy kierować na adres: centranet@centranet.pl
 
IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal Galeriehandlowe.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują CentraNet s.c. lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Portal prezentuje utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody CentraNet s.c. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Galeriehandlowe.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Zamieszczając Materiały w Portalu Galeriehandlowe.pl Klient oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU GALERIEHANDLOWE.PL

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Galeriehandlowe.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a)    niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b)    niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,  powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

c)    niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

d)    nierozpowszechniania treści pornograficznych;

e)    nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

f)    nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu Galeriehandlowe.pl

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Galeriehandlowe.pl informacje, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Galeriehandlowe.pl treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a)    sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b)    komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkownika;

c)    szkody wynikające z działań Użytkownika, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d)    informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Galeriehandlowe.pl, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

3. CentraNet s.c.:

a)    dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług Portalu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Usług, jednocześnie informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług.

b)    informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, bądź wpływać na ich jakość;

c)    zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

d)    ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Galeriehandlowe.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu i jego usług w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Galeriehandlowe.pl. dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie Portalu

VIII. DANE OSOBOWE

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez CentraNet s.c.

Czym są dane osobowe? - Dane osobowe to zgodnie z RODO informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku danych przetwarzanych przez CentraNet s.c. takimi danymi są np. imię i nazwisko osoby, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy.

Administratorem danych osobowych jest firma CentraNet s.c. z siedzibą przy ulicy Wronczyńskiej 10, 60-102 Poznań. NIP: 779-229-41-26. REGON 300383836.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane przez CentraNet:

 • w drodze korespondencji e-mail i zapytań ofertowych skierowanych do CentraNet s.c.
 • poprzez wysyłkę formularzy kontaktowych przez użytkowników stron internetowych, należących do CentraNet s.c.
 • w drodze współpracy B2B, mającej na celu świadczenie usług przez CentraNet s.c. na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach / zleceniach.
 • bezpośrednio od Użytkowników udostępniających swoje dane osobowe podczas rejestracji kont w serwisach internetowych lub zapisujących się do newsletterów tematycznych rozsyłanych przez CentraNet s.c.
 • bezpośrednio ze stron internetowych firm udostępniających dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej wyrażą sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Przesłane dane osobowe Użytkowników (tj. imię i nazwisko, adres mailowy, telefon, nazwa firmy) przetwarzane są w celu promowania działalności, produktów oraz usług firmy CentraNet s.c. i jej partnerów biznesowych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana(Pani) zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach internetowych, których firma CentraNet s.c. jest właścicielem lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres e-mail centranet[at ]centranet.pl, a także pisemnie na adres: CentraNet s.c. | Redakcja Galerie Handlowe | ul. Głuchowska 1/4 | 60-101 Poznań.

IX. REKLAMACJE
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Galeriehandlowe.pl

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: centranet@centranet.pl lub listownie na adres: CentraNet s.c., Redakcja Galeriehandlowe.pl., ul. 28 Czerwca 1956 roku 314 c, 61-469 Poznań

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. CentraNet zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług Portalu Galeriehandlowe.pl  jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy CentraNet s.c. a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawcą a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu Galeriehandlowe.pl Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu. Po ukazaniu się, nowej wersji Regulaminu na łamach Portalu Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

6. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania na stronie internetowej Portalu

 

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.