Beata Kuczek-Maruta, kancelaria Kuczek-Maruta: Umowa o PPP powinna przewidywać podział zadań i ryzyk

Redakcja Galeriehandlowe.pl

redakcja@galeriehandlowe.pl

2013-05-06 | 08:00
Treść postanowień zawieranych w umowie o PPP jest każdorazowo uzależniona od specyfiki planowanego przedsięwzięcia. Umowa o PPP może czerpać z regulacji różnych umów cywilno-prawnych, takich jak umowa o roboty budowlane, umowa o świadczenie usług, czy też umowa o dzieło. Można aktualnie znaleźć wzorce pomocne do zawierania tego typu umów, jednak z konieczności mają one charakter wysoce ogólny. O tym jakie powinny zostać zawarte w umowie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym opowiada Beata Kuczek-Maruta, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Kuczek-Maruta.

Pomimo iż brzmienie umowy o PPP jest w przeważającej mierze oparte o zasadę swobodnej woli stron, trzeba jednak pamiętać, że ramy dozwolonej swobody wynikają nie tylko z kodeksu cywilnego, ale również (z pewnymi ograniczeniami i odstępstwami) z ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Wybór partnera musi nastąpić w jawnej, otwartej i konkurencyjnej procedurze, co wpływa na konieczność konstruowania umowy tak, by znajdowały w niej uzasadnienie zastosowane kryteria wyboru.
Z samej ustawy o PPP wynika ponadto, że umowa o PPP powinna przewidywać podział zadań i ryzyk między stronami, mieć charakter odpłatny i być połączona z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym (np. nieruchomością lub przedsiębiorstwem). W umowie należy też m.in. przewidzieć postanowienia dotyczące wkładu partnera publicznego oraz rodzaju zastrzeżonego wynagrodzenia, jak również określić tryb przeprowadzania kontroli przedsięwzięcia przez partnera publicznego.
Przy konstruowaniu umowy o PPP jednym z najważniejszych zadań jest przewidzenie ryzyk, jakie mogą ujawnić się w toku zwykle wieloletniego przedsięwzięcia i ich podział między partnerami w drodze postanowień umownych. Niezbędne jest w tym kontekście zabezpieczenie możliwości zmian i rozwiązania umowy w uzasadnionych okolicznościach wraz z przewidzeniem odpowiednich sankcji naruszeń umowy. Jeżeli możliwość zmian nie zostanie określona na etapie postępowania o wybór partnera, wraz ze sprecyzowaniem ich warunków, to późniejsze zmiany będą w świetle ustawy o PPP nieważne.
Nie ma żadnych ograniczeń czasowych zakreślających ramy trwania umowy o PPP. Teoretycznie umowa taka może zostać zawarta na krótki okres. Niemniej jednak cel ustawy i praktyka jej stosowania wskazuje raczej na realizację w jej trybie przedsięwzięć kilkunastu lub kilkudziesięcioletnich. Długi okres trwania umowy może służyć sfinansowaniu części kosztów przedsięwzięcia, które poniósł partner prywatny, z pożytków osiąganych przez niego w kolejnych latach. Dopiero w perspektywie długoterminowej nabiera też sensu podział ryzyk między partnerami, stanowiący istotę umowy o PPP.
Na wstępie należy podkreślić, że jeżeli odstąpienie od umowy nie wynika z uprawnienia przewidzianego w umowie lub przepisach regulujących dany stosunek prawny, to co do zasady taka czynność nie skutkuje rozwiązaniem umowy. W konsekwencji strona „zrywająca” umowę pozostaje w dalszym ciągu zobowiązana do wykonania umowy, a niezależnie może ponieść względem kontrahenta odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez jej niewykonanie.
Nie ma ustawowego limitu kar, grożących za zerwanie umowy o PPP, a zatem, by poznać ich wysokość, trzeba sięgnąć do postanowień umownych. Gdyby umowa takich kar nie przewidywała, należy liczyć się z pełną odpowiedzialnością z tytułu niewykonania umowy wynikającą z kodeksu cywilnego. W ramach tej odpowiedzialności może zachodzić obowiązek pokrycia szkody majątkowej, która obejmuje zarówno straty poniesione w związku z niewykonaniem umowy, jak również utracone w wyniku jej zerwania korzyści.
Trzeba podkreślić, że pomimo cywilno-prawnego charakteru umowy o PPP, partner publiczny podany jest określonym rygorom, które będą krępować swobodę jego wyborów w zakresie możliwych metod rozwiązania sporów. Przede wszystkim partner publiczny pozostaje związany obowiązkiem dbałości o środki publiczne, a w konsekwencji nie należy oczekiwać dobrowolnego odstąpienia od dochodzenia należności. Ponadto, skoro z ustawy o PPP wynika wprost nieważność wszelkich zmian umowy wcześniej nie przewidzianych, to tym bardziej za niedopuszczalne należałoby uznać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jeśli warunki rozwiązania umowy nie zostały zastrzeżone na etapie wyboru partnera.
Każda umowa o PPP jest w przeważającej mierze atypowa, mimo szeregu prób stworzenia wzorców ułatwiających ich zawieranie. Równocześnie, jeśli dane postanowienie umowy wynika w sposób logiczny z założeń i specyfiki przedsięwzięcia, a przy tym nie narusza prawa, to nie sposób poczytywać go za nietypowe. W konsekwencji, w przypadku regulacji jaką jest ustawa o PPP, pozwalająca na duże spectrum rozwiązań, trudno w ogóle wyróżnić kategorię atypowych klauzul w umowach zawieranych na jej podstawie.
Tagi:
Oceń artykuł:

Beata Kuczek-Maruta, kancelaria Kuczek-Maruta: Umowa o PPP powinna przewidywać podział zadań i ryzyk

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.